Garantiitingimused

Garantii tehtud töödele


Abeteks Baltic OÜ annab garantii teostatud töödele 6 kuud.

Auto Varuosadele kehtivad Tarbijakaitse sedusega ettenahtud reeglid.

Abeteks Baltic OÜ hüvitab auto remondiks tehtud kulutused juhul, kui miski läheb rikki meie süül, ainult sel juhul, kui me ise oma joududega ei suuda tekkinud probleemi lahendada.

Seesuguse kompenseerimise eeltingimuseks on: et on olemas eelnev kokkulepe vajaliku remondi osas, remondi teostamise koha osas ning edasise remondiarve koostamise osas meie ettevotte nimele.

Abeteks Baltic OÜ kompenseerib kulutatud isklikku aega ja moraalset kahju lisaallahindlusega, et saaksite meilt edasisi oste sooritada. Rahalist kompensatsiooni Abeteks Baltic OÜ sellisel juhul ei paku.

Abeteks Baltic OÜ jätab endale õiguse keelduda garantiikohustuse taitmisest kui remont teostatakse kusagil mujal ilma meiega kooskolastamata.

Abeteks Baltic OÜ teostab remonti ja hooldust ainult meie tookojas.

Abeteks Baltic OÜ ei teosta garantiiremonti valjasoidu korras.

Abeteks Baltic OÜ tehtud toodest tulenevad probleemid lahendatakse kohapeal töökojas, eelnevalt broneerimisel.

Abeteks Baltic OÜ poolt paigaldatud varuosad garantiiaja jooksul tohib remontida ja hoolduseid labi viia ainult Abeteks Baltic OÜ tookojas.

Juhul kui klient pöördub Abeteks Baltic OÜ poolt paigaldatud varuosade remondiks voi abiks teistesse ettevottes, siis klient ise maksab sellest tulenevad kulutused, kaasa arvatud garantii olemasolul.

Abeteks Baltic OÜ ei paku asendus toodet remondis oleva seadme asendamiseks

AKUD


Akudele kuni 100Ah kehtib 24-kuune garantii ja 12-kuune garantii veokite akudele või akudele üle 100Ah. 

Moto akudele kehtib 6 kuine garantii
Eraisikutel on õigus esitada pretensioone aku kvaliteedi suhtes 24 kuu jooksul alates ostu-müügi tehingu kuupäevast ostu tõendava dokumendi olemas olul (ostu tzekk,panga väljavõte).  
Garantiid rakendatakse siis, kui ühel ajal vahetatakse kõiki, konstruktsiooni järgi sellele transpordivahendile ette nähtud akud. 
Garantii kehtib ainult defektidele, mis on tekkinud ebakvaliteetsete materjalide või tootmispraagi tõttu.

Garantii ei kehti, kui: 

•akut kasutati või hoiti eirates kasutusjuhendit;

•sõiduki elektriseade töötab halvasti või ei vasta nõuetele:
 
1.  vooluleke on pärast tarbimise välja lülitamist suurem kui 0,01 A; 
2.  laadimispinge on väiksem kui 13,9 V või suurem kui 14,6 V; 6V süsteemidel – väiksem kui 6,9 V või suurem kui 7,3 V; 24V süsteemidel – väiksem kui 27,6 V või suurem kui 29,2 V; 
•sõiduk, mida ei kasutatud, jäeti sisselülitatud signalisatsiooniga kauemaks kui 2 nädalat (signalisatsioon tühjendab aku 5-10 päeva jooksul);
 
•akut kasutati ilma alalisvoolu laadija- või generaatorita;
 
•aku korpus või muud elemendid on purunenud või muul viisil mehaaniliselt vigastatud;
 
•sõiduki akut kasutati eirates tootja kasutusjuhendit;
 
•garantii ei kehti külmunud akudele (tühjenenud aku võib külmuda -10 °C temperatuuril);
 
•garantii ei kehti täielikult tühjenenud akudele, kui pinge on väiksem kui 10,5 V ja elektrolüüdi tihedus on väiksem kui 1,10 kg/l;
 
•on ostetud üks 12 V aku sõidukile 24 V elektrisüsteemiga või üks 6 V aku 12 V süsteemile;

•elektrolüüdi tase aku sektsioonides peab olema aku elementidest 10 mm võrra kõrgemal, aga mitte rohkem kui 15 mm.
 
•akusse valati igasuguseid aineid, v. a destilleeritud vett;
 
•plahvatanud akudele (plahvatus toimub välise sädeme või tule tõttu);
 
•kasutatakse kindlalt kinnitamata akut;
 
•aku on intensiivse või ebasobiva ekspluatatsiooni ja hoolduse tõttu kulunud (tunnused: lagunenud plaatide aktiivne mass, musta või pruuni värvi elektrolüüt);
 
•pikaajalise tühjalt seismise tõttu on tekkinud tinasulfaat (tunnused: valged kristallid aku plaatidel);
 
•liiga kõrge laadimispinge tõttu on elektrolüüt muutunud pruuniks või aurustunud ära;
 
•kasutatakse mitte sõiduki tootja poolt monteeritud audio-, video-, kommunikatsiooni-, veoste tõstmise või muud lisaseadet (garantii kehtib ainult sel juhul, kui on olemas kirjalik lisaseade tootja ja monteerija kinnitus, et sõidukis on tehtud kõik vajalikud muudatused, nt, on monteeritud võimsam generaator, elektriinstallatsioon, täiendavad releed jm ning on märgitud, millist tüüpi ja milliste karakteristikutega akut on vaja sellise seadme usaldusväärseks ekspluateerimiseks).
 
 Pretensiooni korral tuleb elektriseadme tehniliseks kontrolliks tuua kohale sõiduk, kuhu oli paigaldatud rikki läinud aku. Juhul, kui pole võimalik teha kindlaks aku ebarahuldava töö põhjusi, jäetakse aku müüjale 14 kalendripäevaks rikke väljaselgitamiseks ning kirjalike järelduste tegemiseks. Müüja pole kohustatud andma ajutiseks kasutamiseks teist akut. Garantii all olev aku vahetatakse teise sama või analoogset tüüpi aku vastu, millele kehtib ülejäänud kasutamata garantiiaeg. 
Sõidukite tootjate, remonditöökodade, kaupluste ja muude asutuste, mis pole seotud selle aku müügiga, järeldused aku kvaliteedi kohta müüjale ei kehti ja pole aluseks aku vahetamiseks uue aku vastu.  
Garantiiperioodi jooksul teostab müüa aku teenindamise ja kontrollimise töid tasuta ainult pärast tootmispraagi tunnistamist ja vahetab aku uue vastu, muudel juhtudel tasub teenuste eest ostja vastavalt antud hetkel kehtivale teenuste hinnakirjale. Aku ja sõiduki vedamise garantiiteeninduse kohta tasub ostja. 
 
Kui ostjale on tekitatud materiaalne kahju praak aku tõttu (nt, hilinemine lennukisse, sõiduki vedamine remondikohta, avariiteenuste tellimine, veose kohaletoimetamine hilinemisega), ei võta müüja endale mingit vastutust.  
Pärast aku rikete tuvastamist ja kõrvaldamist, mis tekkisid ostja süü tõttu eirates aku ja sõiduki kasutusjuhendit, garantii katkeb. 
Pärast garantiiteeninduse järelduste teatamist ostjale hoiab müüa akut tasuta 1 nädala. Hiljem võetakse iga päeva eest 0,30 Eur tasu. Kui akut ei võeta tagasi 30 päeva jooksul, läheb aku utiliseerimiseks.  
Igasuguste pretensioonide korral tuleb esitada garantiitalong ja ostudokument (kviitung, arve, tšekk). Kui kehtivat garantiitalongi ei esitata, garantiihooldust ei teostata ja pretensiooni ei rahuldata. 

VARUOSAD

https://www.ttja.ee/et/tarbijale/puudusega-toote-tagastamine

Garantii uutele varuosadele kehtib vastavalt tootjate poolsetele tingimustele.

Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ettenähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küündlad jne.) lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule.
1. Garantii kehtib ainult ABETEKS BALTIC OÜ poolt müüdud kaupadele.
2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside loomulik kulumine).
Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub 
ABETEKS BALTIC OÜ remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutmise.
Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud
-normaalsest kulumisest;
-puudulikust hooldamisest;
-valedest töövõtetest paigaldusel;
-valest kasutamisest;
-muudest välisteguritest põhjustatud vigadest;
-võistlustelkasutatavate autode varuosad;
3. Garantiiaeg algab, kui toode antakse 
ABETEKS BALTIC OÜ poolt üle selle tarbijale, antud juhul kliendile. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.
4. Garantiid puudutav avaldus tuleb teha 
ABETEKS BALTIC OÜ esimesel võimalusel.
Garantiile tuleb lisada:
-defekteeritav toode;
-toote ostmise kuupäev, arve number;
-toote kasutuselevõtu kuupäev;
-toote kasutuselevõtul auto läbisõit;
-kasutuses olnud kilomeetraaž;
-vea ilmnemise kuupäev;
-demonteerimise kuupäev;
-toote demonteerimisel auto läbisõit;
-kasutuskoht (auto/seadme mark, valmistusaasta, reg-nr, VIN kood);
-täpne vea selgitus ja põhjus (ei aksepteerita selgitusi nagu katki, ei tööta, ei sobi kliendi autole jne);
-lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon;
-paigaldusfirma nimi, kontaktandmed ja antud firmas paigaldust tõendava dokumendi koopia;
– garantiitalong kui see on vastaval tootel olemas;
5. Garantiitingimused elektroonikaseadmete puhul
-antud detail on paigaldatud autoesinduses;
-antud detail on paigaldatud selleks spetsialiseerunud firmades kus paigaldajaks oli vastavat kvalifikatsiooni omav töötaja;
6. Garantii ei kehti elektroonikaseadmetele järgmistel juhtudel
-kui elektroonikaseadmed ei ole paigaldatud selleks spetsialiseerunud ettevõtetes;
-kui toode on paigaldatud töökodades, kus puuduvad selleks vastavad töövahendid;
– kui toode on paigaldatud elektroonikaalast kvalifikatsiooni mitteomava isiku poolt;
SOOVITAME KLIENDIL ALATI VEENDUDA PAIGALDAJA KVALIFIKATSIOONI OLEMASOLUS ENNE TOOTE PAIGALDUST 
7. 
ABETEKS BALTIC OÜ müüdud toote maaletoojal või tootjal on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta.
8. Kui klient ei ole nõus meie garantiiotsusega, antakse kliendile võimalus tellida erapooletu ekspertiis kliendi kulul. Erapooletu ekspertiis peab olema mõlemalt poolt aksepteeritav. Juhul kui erapooletu eksperdi otsus on positiivne, hüvitab 
ABETEKS BALTIC OÜ ekspertiisikulud.
9. Kui selgub, et toode, mis on garantiijuhtumi vajadusel tootja tehasesse ekspertiisi saadetud, vastab tootja sertifikaadile, standarditele ja kauba tehnilises dokumentatsioonis märgitud tehnilistele tingimustele ning on täiesti töökorras või see on saanud kahjustada omavolilise parandamise, osade asendamise jms. tõttu, siis sellele kaubale garantiiparandust, asendust, rahalist hüvitamist ei sooritata.
10. 
ABETEKS BALTIC OÜ ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.
11. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.
12. Garantiilise toote tarnekulud 
ABETEKS BALTIC OÜ, tasub klient.
13. Garantiilise toote kontrollimine võib võtta aega kuni 3 kuud. Antud ajaks on kliendil võimalus soetada uus toode omal kulul. Kui selgub, et garantiisse saadetud toode on tootmisveaga/defektne, tagastatakse kliendile tasutud summa garantiilise toote eest.
14. Garantiilise toote kontrollimist ei teosta 
ABETEKS BALTIC OÜ kuna puudub selleks pädevus.

PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSED:

Tarbijal on õigus pretensiooni esitada  kauba või osutatud teenuse kohta, kui see ei vasta lepingutingimustele, kahe (2) aasta jooksul alates ostu kuupäevast.

Pretensiooni esitajal peab olema ostetud toote või teenuse kohta ostu tõendav dokument (arve), mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva. Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele esimesel võimalusel pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Lepingutingimustele mittevastavuse tuvastab kas tootja või maaletooja. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamisel kauplejale tuleb tagastada ostetud kauba kõik osad.

Kui kauba või teenuse ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud lepingutingimustele mittevastavusest pretensiooni, on möödunud kuni kuus (6) kuud, kohustub Kaupleja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba või teenuse ostmisel. Peale kuue kuu möödumist tuleb tarbijal põhjendada ning tõendada, et mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal ehk kaupleja müüs talle puudusega asja. Müüja ei vastuta ebatavaliselt lühikese kasutusperioodi järel tekkinud puuduse eest, kui toodet on kasutatud tunduvalt suurema intensiivsusega , kui seda tavapäraselt tarbijalt võib mõistlikult eeldada.

GARANTIILEHT AKUDELE

https://docs.google.com/document/d/1_tJZFqSv3FiHNKXZU5dXGLt5n1xNGw63QqxU7dt3f40/edit?usp=sharing